ਛਾਂ


ਤੇਜ ਹਨੇਰੀ
ਬੱਦਲੀ ਤੋ ਤੇਜ ਭੱਜੇ
ਖੇਤ ਉੱਤੇ ਛਾਂ

Advertisements