ਪਰਛਾਂਵੇ


ਢਲਦਾ ਦਿਨ
ਰੁਖਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਂਵੇ
ਹੋ ਰਹੇ ਲੰਬੇ

Advertisements