ਬੱਚਾ


ਦਗਦਾ ਸੂਰਜ
ਜਾਲੀ ਵਿੱਚੋ ਝਾਤੀ ਮਾਰੇ
ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ

ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ