ਪੱਖੀ


ਬੱਤੀ ਗੁਲ –
ਇਕ ਹੱਥ ਬੁਰਕੀ
ਦੂਜੇ ਪੱਖੀ

Advertisements