ਰਾਗ


ਰੇਤਲੇ ਟਿੱਬੇ –
ਆਜੜੀ ਦੀ ਵੰਝਲੀ ‘ਤੇ
ਪਹਾੜੀ ਰਾਗ

Advertisements