ਜਵਾਬ


ਕਾਲਾ ਬੋਰਡ ~
ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਲਿਖੇ ਅਧਿਆਪਕ