ਧੌਲਾ


ਬਰਫ !
ਪੈ ਰਹੀ ਚੁਪਚਾਪ –
ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੌਲਾ

 

Advertisements