ਚੰਨ


ਸੰਧੂਰੀ ਸ਼ਾਮ –
ਬੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲੇ
ਏਕਮ ਦਾ ਚੰਨ