ਕਿਲਕਾਰੀ


ਪਹਿਲੀ ਬਰਸਾਤ –
ਇਸ ਅਧਖੜ੍ਹ ਨੇ ਵੀ
ਮਾਰੀ ਕਿਲਕਾਰੀ

Advertisements