ਛਤਰੀ


ਵਰਖਾ ਫੁਹਾਰ –
ਦੋ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਹੱਥ ਇੱਕ
ਬੰਦ ਛਤਰੀ

Advertisements