ਚਿੱਠੀ


ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ –
ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਹੱਸੀ ਚੂੜੇ ਵਾਲੀ
ਪੜ੍ਹ ਮਾਹੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ