ਹੱਥਦਸਤਕ –
ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਮਿਲਾਇਆ
ਨਿੱਘਾ ਹੱਥ

Advertisements