ਹੰਝੂ


ਆਥਣ ਵੇਲਾ
ਤੱਕਦੀ ਤੇਰਾ ਰਾਹ
ਕੇਰਾਂ ਹੰਝੂ

Advertisements