ਗੀਤ


ਉਡਦੇ ਪੰਛੀ
ਕਾਸ਼ ਮੈ ਤੇਰਾ ਇਹ ਗੀਤ
ਚਿਤਰ ਸਕਦੀ

 

//