ਬਚਪਨ


ਅੰਬੀ ਦਾ ਬੂਟਾ …
ਪੇਕੇ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਖੂੰਜਾਂ ਚੋਂ
ਫਰੋਲਾਂ ਬਚਪਨ