ਕਮਲ


ਪੱਤਝੜੀ ਦੁਪਿਹਰ
ਬੁੱਧ ਦੀ ਮੂਰਤ ਲਾਗੇ
ਸੁੱਕਾ ਕਮਲ

Advertisements