ਮਾਂ


you two
are just too much
mum kisses and scolds

ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋ ਵੀ ਨਾ
ਬੱਸ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ –
ਮਾਂ ਨੇ ਝਿੜਕਦਿਆਂ ਚੁੰਮਿਆ

 

//