ਪ੍ਰੀਤ


in your face
the lines of time
autumn love
ਤੇਰੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ
ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ
ਪਤਝੜੀ ਪ੍ਰੀਤ
ਅਨੁਵਾਦ -ਸੰਦੀਪ ਸੀਤਲ ਚੌਹਾਨ