ਤਾਰਾ


bird calls-
through the brick work
a morning star

—-

ਪੰਛੀ ਦੀ ਕੂਕ
ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਜਾਲੀ ਵਿਚੋਂ
ਸਵੇਰ ਦਾ ਤਾਰਾ

ਅਨੁਵਾਦ –Jugnu Virk Seth ‎:

Advertisements