ਰਾਹ


ਤੀਆਂ ਲੰਘੀਆਂ-
ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੇ
ਸੌਹਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ