ਟੁਕੜਾ


ਪੂਰਾ ਸਿਆਲੂ ਚੰਨ . . .
ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਦੇ ਬੋਹੀਏ ‘ਚ
ਬਰੇਡ ਦਾ ਟੁਕੜਾ