ਮਾਲਾ


ਬੁੱਢੀ ਉਮਰੇ,
ਮਾਲ਼ਾ ਦੇ ਚਾਰ ਮਣਕੇ,
‘ਵਾਹਿਗੁਰੂ’ ਇਕ ਵਾਰ