ਯੁੱਧ ਗਾਥਾ


ਧੂਣੀ ਦੀ ਅੱਗ . . .
ਫੌਜੀ ਦੀ ਯੁੱਧ ਗਾਥਾ ਵਿਚ
ਵੀਰਤਾ ਦਾ ਰਸ