ਸਿਵਾ


ਨਾਵਲ ਦਾ ਅੰਤ
ਤਾਕੀ ‘ਚੋਂ ਵੇਖੇ ਦੂਰ
ਬਲਦਾ ਸਿਵਾ

Advertisements