ਪੰਛੀ


ਪਿੰਡ ਦਾ ਅੱਡਾ
ਬੱਸ ਤੁਰਨ ਤੋ ਪਹਿੱਲਾ ਉੱਡਿਆ
ਪੰਛੀਆ ਦਾ ਝੁੰਡ