ਕਿਸ਼ਤੀ


ਪੀਲੇ ਪੱਤਰ-
ਬਰਸਾਤੀ ਬੁਲਬੁਲੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ
ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ