ਅਸ਼ਕ


ਪਛੱਮ ਦੀ ਹਵਾ
ਫਟੇ ਹੋਂਠਾਂ ‘ਚ ਰੁਲਿਆ
ਅਸ਼ਕ ਦਾ ਟੇਪਾ