ਪੌਣ


It’s not yet completely dark. A man with a large bag on his shoulder walks past. The dog sprawled in the dust looks up to bark insincerely, then its head comes back to rest on its paws. As the neighbour’s porch light comes on, the ixora blooms regain their bright red colour. I can sense more than see my neighbour looking around before the light goes off again.
half moon
a breeze rustles
through the bushes
ਪੂਰਾ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਜੇ .ਵੱਡਾ ਝੋਲਾ ਮੋਢੇ ਲਟਕਾਈ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਲੰਘਿਆ . ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਲਿਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਭੌਂਕਣ ਲਈ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ,ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪੌਂਚਿਆਂ ਤੇ ਟਿਕਾ ਲਿਆ . ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਪੋਰਚ ਲਾਈਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਜੋਰਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਫਿਰ ਗੂਦੇ ਲਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ. ਦੁਬਾਰਾ ਬੱਤੀ ਬੁਝਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁਆਂਢੀ ਚੁਫੇਰੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ – ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ .
ਅੱਧਾ ਚੰਨ
ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚੀਂ ਲੰਘਦੀ
ਸਰਸਰ ਕਰਦੀ ਪੌਣ
ਅਨੁਵਾਦ -ਚਰਨ ਗਿੱਲ