ਕਣੀਆਂ


ਸ਼ਟਰੀਟ ਲਾਇਟ –
ਬਰਸ਼ਾਤੀ ਰਾਤ ਨੂੰ
ਚਮਕਣ ਕਣੀਆਂ

Advertisements