ਧੀ


ਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਟਾਹਲੀ

ਥੱਲੇ ਦੱਬੀ

ਅਣਜੰਮੀ ਧੀ

Advertisements