ਗੀਟਾ


ਸਹਿਜ਼ ਝਰਨਾ-
ਪੱਤੇ ਦੀ ਠਕੋਰ ਨਾਲ
ਰੁੜ ਪਿਆ ਗੀਟਾ

Advertisements