ਬੱਦਲ


ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ
ਤਿੱਤਰ ਖੰਭੇ ਬੱਦਲ
ਟਾਂਵਾਂ ਟਾਂਵਾਂ ਤਾਰਾ