ਚਾਨਣੀ


hungry cat-
lapping bowl full of
moonlight

—-

ਭੂਖੀ ਬਿੱਲੀ
ਬਾਟੇ ਚੋਂ ਚੱਟ ਰਹੀ
ਚੰਨ ਚਾਨਣੀ

ਅਨੁਵਾਦ –Jugnu Virk Seth