ਖੰਭ


‎***
twilight…
dragonfly wings
flicker

ਘੁਸਮੁਸਾ …
ਭੰਬੀਰੀ ਦੇ ਖੰਭ
ਟਿਮਟਿਮਾਉਦੇ

ਅਨੁਵਾਦ –Sandip Sital Chauhan