ਧੁੱਪ


ਅੱਖੀਆਂ  ਵਿੱਚ
ਧੁੱਪ ਸੁਹਵਾ ਦੀ ਚਮਕੇ
ਨਵਾਂ ਦਿਨ

Advertisements