ਵੋਟਾਂ


ਬਿੱਲੀਆਂ ਦਾ ਝਗੜਾ
ਨੀਂਦ ਟੁੱਟੀ
ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸਵੇਰ

Mehar Sherwood Sidhu