ਭੁਕਾਨਾ


ਜਵਾਕ ਰੋਵੇ
ਹਥੋਂ ਛੁੱਟ ਅਸਮਾਨੀਂ ਲੱਗਾ
ਗੈਸੀ ਭੁਕਾਨਾ