ਸਰਸਰਾਹਟ


ਸੁੰਨਾ ਰਾਹ
ਕਦਮ ਰੋਕ ਸੁਣੇ
ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਰਸਰਾਹਟ