ਸਰੂ


drifting clouds
bald cypress knees in the sand
of a dry river

ਘੁਮੰਦੇ ਮੇਘਾ . . .
ਖੁਸ਼ਕ ਨਦੀ ਦੀ ਰੇਤ ਵਿਚ
ਲਿਫਿਆ ਸਰੂ

ਅਨੁਵਾਦ – ਸੰਦੀਪ ਚੌਹਾਨ