ਇਕ ਤਾਰਾ


ਟਿਕੀ ਰਾਤ –
ਨਹਿਰੋਂ ਪਾਰ ਸੁਣੇ
ਜੋਗੀ ਦਾ ਇਕ ਤਾਰਾ