ਬੱਚੀ


ਕੜਕੀ ਬਿਜਲੀ
ਮਾਂ ਗਲ ਚੰਬੜੀ
ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ

Advertisements