ਘੁੱਟ


ਝੁਲਸਦੀ ਧੁੱਪ-
ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਤਲ ਵਿਚੇਂ
ਤੱਤੀ ਆਖਰੀ ਘੁੱਟ