ਪਤੰਗ


ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ
ਛੋਟੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਉਡੇ
ਉੱਚੀ ਪਤੰਗ

Advertisements