ਜਰਦਾ


ਨਸ਼ਾ ਮੁੱਕਤੀ ਕੇਂਦਰ
ਕੁਰਸੀ ਬੈਠਾ ਕੰਮਪੋਡਰ
ਮਲ ਰਿਹਾ ਜਰਦਾ