ਮਹਿੰਦੀ


ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਮਹਿਕ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਹਣੇ ਦਾ ਜਿਕਰ
ਕਰਦੇ ਮਹਿਮਾਨ

ਅਨੁਵਾਦ-Jugnu Virk Seth