ਪਰਛਾਵਾਂ


ਠਾਕੁਰਦ੍ਵਾਰਾ –
ਸੁੱਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਢਕ ਰਿਹਾ
ਕਲਸ਼ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ