ਪਿਆਰ


ਸੰਦਲੀ ਮਹਿਕ
ਭੈਣ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਲਕਿਆ
ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ