ਪਰਛਾਵਾਂ


ਪੋਹ ਦੀ ਚਾਨਣੀ
ਅੱਕ ਦੇ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਲੰਘਿਆ
ਉਸ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ