ਪਿਤਾ


ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ-
ਬਰਫ਼ ‘ਚ ਲੱਗ ਪਰਤਿਆ
ਆਪਣੇ ਵਤਨੀਂ ਪਿਤਾ