ਪਰਛਾਵਾਂ


‎…
ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰਾ
ਸੂਰਜ ਸਿਰ ‘ਤੇ
ਪੈਰੀਂ ਸਿਮਟਿਆ ਪਰਛਾਵਾਂ